३५ हजार मानिसलाई खान पुग्ने खाना एक दिनमै नष्ट गर्न किरो ! Salaha Kira | locust insect | Nepal

३५ हजार मानिसलाई खान पुग्ने खाना एक दिनमै नष्ट गर्न किरो ! Salaha Kira | locust insect | Nepal

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top